Ontwerp interventie reeks werp interventie reek

De interventies zijn ingericht op de principes van de CIMO methodiek. De CIMO methodiek richt zicht op de verbinding tussen context, interventie, mechanisme en opbrengst (outcome) (Weber, 2011).  Het model richt zich eerst op de belangrijkste kenmerken van context. Vanuit de contextanalyse is de innovatiecontext in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een lijst aan mogelijke succesfactoren en inzichten voor het slagen van de innovatie. Vanuit de innovatiecontext is er een onderwijskundig model ontworpen. Deze inzichten vormen naast de innovatiestrategie een fundering voor het ontwerpen van de interventiereeks.

Per interventie wordt een onderbouwing beschreven op basis vanuit de stappen van de CIMO methodiek (Weber, 2011):.

 1. Opbrengst: wat wil je bereiken en hoe kunnen we dit valide en betrouwbaar meten? Vanuit de opbrengst worden de interventies onderbouwd vanuit verschillende validiteiten beschreven in de onderzoeksmethodologie. 
 2. Mechanisme: wat wordt er in gang gebracht, zodat de interventie tot die uitkomst gaat leiden?
 3. Interventie: wat ga je doen om het gewenste effect te bereiken? Wat gaat er aan het onderwijs verandert worden? Wat zegt de literatuur hierover? De inzichten en succesfactoren van innoveren zoals hierboven beschreven vormen hier de onderligger en worden per interventie toegelicht.

Contextbeschrijving; wat zijn de belangrijkste kenmerken van de context? Vanuit de contextanalyse zijn 6 speerpunten ontwikkeld die volgens de ontwikkelingen en de literatuur succes kunnen geven aan innovaties.

 1. Geef docenten tijd, ruimte om ervaringen op te doen met Blended Learning en begin klein.  Door het opdoen van ervaringen zetten docenten ICT bewuster in tijdens de les.  Gewenste verandering bereik je niet door confrontatie of met woorden, maar door het zoeken van verbinding, feedback, dialoog en samenwerking.
 2. Door autonomie worden onderwijsvernieuwingen niet altijd geëvalueerd. Constante evaluatie met eindgebruikers is belangrijk. 
 3. Creëer een centrale verbindende partij en ga de dialoog aan over een eenduidige visie op Blended Learning om dubbelzinnigheden te voorkomen.  Behoudt hierin autonomie voor teams.
 4. Geef docenten een houvast en schep helder verwachtingen door het ontwikkelen van een competentieprofiel om zo deskundigheid in teams te verhogen.
 5. Om terugval in oude patronen te voorkomen is het van belang om verwachtingen op het gebied van Blended Learning uit te spreken en hierin de acceptatie uit te spreken dat het vernieuwingsproces wordt aangegaan.
 6. In een dynamische, snel veranderlijke context en een snelle informatiestroom is het van belang om een lerende cultuur te ontwikkelen waarbij normatieve professionals vanuit een autonome houding zelf keuzes kunnen maken en betekenis kunnen geven aan goed onderwijs.

Deze punten zijn ontwikkeld op basis van observaties, gesprekken, literatuuronderzoek en is ontwikkeld voordat de vraag van team UV in zicht was. Daarom is het goed om in te zoomen op de behoefte van Team UV en in welke context zij zich bevinden.

 

Team UV
Vanuit team UV Leeuwarden is twee jaar geleden een nieuw onderwijsconcept ontwikkelt. Het onderwijsconcept richt zich op het stimuleren van metacognitieve vaardigheden bij studenten. Dit met als doel om eigenaarschap bij studenten te stimuleren. Door de inzet leertechnologie, zoals het bekijken van filmpjes en het zoeken van informatie via een device, raakt dit de kern van Blended Learning. In het onderwijsconcept is een verschuiving te zien in de rol van de docent. De docent neemt meer de taak als leercoach en begeleidt studenten tijdens het leerproces. In het leerproces kunnen docenten differentiëren in verschillende vormen van sturing (ROC Friese Poort, van der Werf, & Jansma, 2018).

Binnen de projecten Emmeloord op de Kaart zijn verschillende teams op zoek naar wat Blended Learning kan betekenen voor het creëren van flexibel onderwijs. Uit gesprekken met betrokkenen zoals, docenten, managers en i-coaches blijkt dat onderwijsteams nog geen helder beeld hebben wat Blended Learning zou kunnen betekenen voor het huidige onderwijs. Daarop is er in dit onderzoek gekeken naar een aantal principes van wat Blended Learning is en wat dit zou kunnen betekenen voor onderwijsteams. Team UV (uiterlijke verzorging) is één van die teams die graag aan de slag wil met het ontwikkelen van Blended Learning.  Er zijn ervaringen opgedaan met betrekking tot online en on-site lessen, maar het team wil graag een stap verder maken. Onder andere de krimp in studentenaantallen vraagt volgens team UV een andere aanpak. Daarnaast zijn er ook andere redenen genoemd door het team:

 • Meer maatwerk en individuele leerroutes creëren,
 • Flexibele instroom mogelijk maken. 
 • Het nieuwe kwalificatiedossier (KD) heeft een andere insteek dan dat het eerst was. Deze is meer geschreven vanuit opdrachtgestuurde praktijkcasussen
 • Mogelijk maken dat er gewerkt kan worden op verschillende niveaus. 
 • Minder fysieke lessen aanbieden, zodat er ruimte voor het team ontstaat. 
 • Studenten die thuis willen leren ook de mogelijkheid bieden om dit te kunnen. 
 • Er is een gevoel dat de huidige manier van onderwijs niet meer aanzet tot intrinsieke motivatie.  

Vanuit de bovenstaande gedachten wil het team graag weten in hoeverre leertechnologie / blended learning er aan bij kan dragen om het onderwijs flexibel in te richten. Het team werkt al met de methode van het hierboven genoemde vernieuwende onderwijsconcept, maar lopen tegen een aantal uitdagingen aan. De methode is gericht op het creëren van een zelfregulerende student waarbij leertechnologie wordt ingezet als ondersteuning van het leerproces. In het concept is het doel om te werken vanuit meer naar minder sturing.  Binnen Emmeloord werkt een deel, voornamelijk in de praktijklessen, met deze methode. Hierbij lopen ze tegen verschillende uitdagingen. Er is weinig tot geen integratie met theorie en skills vakken, de sturende houding vanuit de docent staat nog centraal en er is een groot verschil in de gebruik van digitale didactiek in de lessen. Vanuit deze uitdagingen wil het team graag een stap maken in Blended Learning. Tegelijkertijd is dit proces interessant voor andere betrokken zoals FP-Design en Emmeloord op de kaart. De stappen die met dit team worden gemaakt kunnen worden geëvalueerd en de opgedane inzichten kunnen worden meegenomen naar andere teams.  

Ontwerp interventie reeks 
De interventies zijn ingericht op basis van de uitkomsten uit de contextanalyse, innovatiestrategie, het onderwijskundig ontwerp en de gesprekken met betrokken van Emmeloord op de kaart en team UV. Om triangulatie in het proces te bevorderen is er binnen Emmeloord op de kaart constant contact tussen verschillende betrokkenen. In het ontwerp van de interventiereeks is rekening gehouden met de stappen van actieonderzoek en design thinking (zie onderbouwing methodologie). De verschillende ontwerpstappen zijn verwerkt vanuit een metafoor. Deze stappen vormen een visuele weergave voor onderwijsteams om tot een herontwerp van het onderwijs te komen.  De verschillende stappen zijn onderbouwd in het model. De verschillende stappen van Design Thinking zijn visueel weergegeven in het model aan de hand van de verschillende iconen, deze zijn onderbouwd in de eerder genoemde methodologie. De interventiereeks sluit aan de op de eerdergenoemde stappen van het onderzoeksproces. Een aantal stappen staat hier dubbel vermeld, omdat ze zowel opbrengsten leveren voor de aanpak van het onderzoek als ook de uitwerking van de interventiereeks.