Digitale proeftuin

Morgen staat voor digitale vaardigheden wendbaarheid zelfregulatie mentale flexibiliteit zingeving mediawijsheid

Stel je een tuin voor waar van alles gebeurt. Een tuin met verschillende inspirerende plekjes.  Een tuin waar verschillende mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een plek om te ontspannen, gezamenlijke nieuwe dingen te ontdekken, waar je even alleen kan zijn of een plek waar een ervaringsdeskundige je even op weg helpt. Een tuin die staat voor verbinding. De tuinpaden als verschillende routes die je kunt nemen in je leerproces. Een leerroute gericht op eigen tempo en die aansluit bij je talenten en behoeftes. Een tuin waar je leert omgaan met verandering, samenwerken en eigen regie durft te nemen. Dit is jouw tuin! Een tuin waar je kan groeien! 

Welkom in de digitale proeftuin. Een interactief en digitaal magazine met podcasts, artikelen en video’s. Ik neem je mee in mijn zoektocht naar het ontwerp van flexibel onderwijs door de inzet van leertechnologie. Ook wel Blended Learning genoemd. In mijn zoektocht staat de filosofie van Design Thinking centraal. En dat begint met een ontdekkingsreis naar ervaringen, inzichten en theorieën op het gebied van Blended Learning. Mijn bagage, inzichten en ervaringen dragen bij aan een gezamenlijk ontwerp. Een Blended ontwerp dat het onderwijs een stukje flexibeler kan maken en aansluit bij mijn droom: flexibel onderwijs waarbij de student zijn eigen onderwijs vorm kan geven.

Blended Learning, waarom nu?

Begin 19e eeuw is een tijd van verandering. De modernisering van de samenleving vormt de basis van ons huidig systeem. In de politiek vindt er een verschuiving plaats. Partijen splitsen zich op en gaan samen. Deze verzuiling gaat verder dan politiek en is nu  nog steeds zichtbaar in het onderwijssysteem. Op vroege leeftijd kies je al een profiel en scholen die vakoverstijgend denken vormen een bedreiging. Digitalisering biedt mogelijkheden voor een andere aanpak. Het geeft kansen voor modulair onderwijs via digitale platformen (Rotmans, 2017). In een periode waar informatie en kennis stampen noodzakelijk was (Harari, 2019), is kennis nu soms verouderd en niet relevant voor de arbeidsmarkt (Rotmans, 2017). We hebben een maatschappij waarbij informatie ontzettend snel naar je toe komt. Studenten zullen moeten leren omgaan met die snelle informatiestroom, Wat kan ik met die informatie? Wat is belangrijk? Wat niet? Hoe kan ik informatie samenvoegen? (Harari 2019) Hoe breng ik kennis over? Hoe ontwikkel ik nieuwe kennis? Hoe werk ik samen met anderen? We zullen studenten moeten leren omgaan met onzekerheden en verassingen (Rotmans, 2017). 

 

''Een leerroute passend bij je talenten en drijfveren''

Ontwikkelingen op het gebied van technologie zullen ervoor zorgen dat je diepste emoties en verlangens worden gemanipuleerd. Sterk in je schoenen staan, weten wie je bent, zal nog belangrijker worden. Harari beschrijft dit als mentale flexibiliteit; om kunnen gaan met veranderingen (Harari, 2019). Biesta pleit om die reden om onderwijs minder voorspelbaar en risicovrij te laten zijn.  Als we alles wat onvoorspelbaar is het uit het onderwijs willen halen, dan krijg je “makke” studenten. We trainen geen machines, maar volwassen mensen die uiteindelijk met verantwoordelijkheid in de wereld moeten komen (Biesta, 2015). De essentie van het onderwijs zijn we kwijt geraakt, volgens Rotmans. We moeten meer tijd creëren voor het individu en het aanleren van vaardigheden voor in de toekomst (Rotmans, 2016). 

“Bij ROC Friese Poort willen wij een leerroute passend bij zijn of haar talenten en drijfveren. We stimuleren de student om het beste uit zichzelf te halen en stellen hun in staat hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen”  (ROC Friese Poort, 2017). Deze missie sluit aan bij het gedachtegoed van Biesta. Ruimte in het onderwijs om dingen te laten ontstaan of zoals Biesta het noemt, pedagogisch geduld (Biesta, 2015).  Maar hoe organiseren we dat? We stimuleren studenten om hun eigen talent te ontdekken, maar het liefst wel in een vorm die rechtstreeks in te passen is op de arbeidsmarkt (Boschma & Groen, 2010) 

De economische kijk op onderwijs, de afrekencultuur, het opbrengst gericht werken en presentatie-rankings van scholen zorgen voor een verkeerde benadering van het onderwijs. De output, net zoals in een bedrijfsproces, staat centraal (Kneybe & Evers, 2013). We leren studenten op die manier een houding dat ze alleen datgene leren wat in de toets wordt gevraagd. (Rotmans, 2016). Competenties om de democratie in stand te houden in plaats van het stimuleren van kritische burgers (Nussbaum, 2013).

 

''We hebben ieder onze eigen persoonlijkheid, talenten, interesses, hoop, motivatie en spanningen. Er kunnen opmerkijke dingen gebeuren als leerlingen de ruimte krijgen om hun eigen interesses en capaciteiten te onderzoeken'' (Robinson, Aronica, & van Ginneken, 2015, p. 106)

De doorgeschoten differentiatie zorgt ervoor dat studenten al vroeg een keuze moeten maken. Ze worden gedwongen om al snel een bepaald profiel te kiezen. Dit terwijl de arbeidsmarkt dynamisch is, waardoor je sneller van baan zal moeten wisselen. Het onderwijs heeft met drie knelpunten te maken  (Onderwijsraad, 2019):

1. Verschillende sociale groepen komen elkaar minder snel tegen. Terwijl scholen een plek zouden moeten zijn om met elkaar in gesprek te gaan over waarden en normen. 
2. Een vroege selectie zorgt ervoor dat studenten snel in een bepaald profiel worden geduwd. 
3. Permanente educatie of een leven lang leren is nog geen onderdeel van het onderwijsstelsel.

De leerperiode verandert. Waar je vroeger tot je 25ste naar school ging, zul je nu constant naar school moeten. Constant jezelf opnieuw uitvinden, zodat je mee gaat in veranderingen (Harari, 2019).

Als ik kijk naar de bovenstaande bronnen. dan is er een toenemende behoefte aan het bieden van ruimte aan persoonsvorming, het stimuleren van differentiatie en het bevorderen van zelfregulatie. Drie belangrijke aspecten als we kijken naar de ontwikkelingen in de maatschappij.  Daarnaast zien we ook een ontwikkeling op het gebied van digitalisering. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen in het onderwijs door de Corona crisis. Hoe kan de ontwikkeling van digitalisering een bijdrage bieden aan bovengenoemde behoeftes? 

De digitalisering krijgt in het onderwijs vorm door de inzet van leertechnologie. Dit biedt ruimte voor docenten om het leren van studenten zichtbaar te maken, persoonlijke wensen of behoeftes centraal te zetten en eigenaarschap onder studenten te verhogen.  De inzet van leertechnologie vraagt van docenten een coachende rol waarin co-creatie met elkaar ontwikkeld wordt. Ook van studenten wordt er een bepaalde houding gevraagd die tijdens de Corona crisis meer zichtbaar is geworden. Hebben we te maken met leerverlies tijdens de pandemie of hebben studenten door de plotselinge autonomie vaardigheden aangeleerd die ze helpen bij reguleren van hun eigen leren? Essentiële vaardigheden die studenten nodig hebben in de toekomst. Digitale technologie biedt geheel nieuwe antwoorden op de vraag wat mensen leren, hoe ze leren en waar en wanneer ze leren (OECD, 2020). 

De zoektocht naar hoe leertechnologie een bijdrage kan leveren aan het anders inrichten van het onderwijs, begon eind maart 2020. Ik organiseerde een online sessie met docenten binnen ROC Friese Poort. Tijdens de sessie ging ik een dialoog aan met docenten over hun eerste ervaringen met betrekking tot het geven van afstandsonderwijs. Klik op de onderstaande button voor het zien van de ervaringen. 

De reacties van docenten sluiten aan bij de principes van Blended Learning. Blended Learning is een optimale mix tussen online en F2F onderwijs. Studenten leren op verschillende manieren. De mix tussen leren met en zonder technologie staat hierbij centraal (Wij Leren, 2020). 

Tijdens dit onderzoek staat het ontwerpgericht onderzoek centraal. Binnen ROC Friese Poort zijn verschillende initiatieven te zien op het gebied van Blended Learning. Om hier enige sturing aan te geven is  FP-Design opgericht. FP-Design begeleidt onderwijsteams in het ontwerpen van Blended Learning. Binnen de vestiging Emmeloord, waar ik zelf werkzaam ben, zijn verschillende teams op zoek naar hoe Blended Learning bij kan dragen aan het flexibilisering van het onderwijs.  Binnen dit onderzoek ben ik aan de slag geweest de eerste stappen tot een herontwerp van het curriculum van een onderwijsteam. Dit beschrijf ik later in het proces.  

Om tot een ontwerp te komen, ga ik eerst op verkenning uit. Dit om inzicht te generen in de onderwijs- en veranderkundige principes met betrekking tot Blended Learning. Dit doe ik aan de hand  van interviews in de vorm van podcasts. 

Podcast 1 Op zoek naar de urgentie & het ontstaan van blended learning 

Blended Learning, waarom nu?

Wat is de grondlegger van Blended Learning? Welke ontwikkelingen in de maatschappij zijn er gaande en hoe is Blended Learning daar een oplossing in? En welke kansen zien docenten tijdens de corona crisis als het gaat om blended learning?  In deze podcast ga ik op zoek naar de grondleggers, theoretische inzichten op het gebied van Blended Learning en leg ik de totstandkoming van de onderzoeksvraag uit.  

Podcast 2 In gesprek met fP-Design over innovatie, didactische principes en de urgentie van blended learning 

Verbinding & sturing geven aan Blended Learning

FP-Design is sinds september, 2020 gestart met het begeleiden, ontwerpen en inspireren op het gebied van Blended Learning binnen ROC Friese Poort. FP-Design is opgericht om bottum-up-ontstane innovaties op het gebied van Blended Learning een duurzame plek te geven binnen de organiastie. Sinds de start in September hebben er verschillende interventies plaatsgevonden om de context in kaart te brengen en zo een juiste innovatieaanpak te realiseren. Daarnaast is er gesproken over didactische principes en de urgentie van Blended Learning, met als doel het ontwikkelen van een theoretisch kader. De sessie kan je beluisteren via de podcast en de belangrijkste inzichten van deze en eerdere sessies vind je via onderstaande knop. 

Podcast 3 in Gesprek met Lisa Jansma over de principes van onderwijsvernieuwing bij Uiterlijke verzorging 

''Je kan je hand omhoog steken en wachten tot de docent komt. Wij willen ze aanleren dat ze hun device gebruiken''

Tijdens de interventies met FP-Design is er gesproken over een innovatieaanpak en didactische aspecten van Blended Learning. Om hier een vervolg aan te geven, ben ik in gesprek gegaan met Lisa Jansma. Lisa Jansma heeft twee jaar geleden, samen met collega’s, een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld bij Uiterlijke Verzorging Leeuwarden.  Deze vernieuwing is deels ingericht op de principes van Blended Learning. Zelfregultatie en differentatie staan centraal in het onderwijsconcept. Met haar ga ik in gesprek over de ervaringen van collega’s, succesfactoren in het veranderproces, didactische princpes van het onderwijsconcept en de uiteindelijke uitwerking in de praktijk. Deze opbrengsten geven inzichten voor de verdere uitwerking van de innovatieaanpak en vormen een kader voor de uitwerking van het theoretisch kader. Lees hier de belangrijke inzichten en beluister het interview met Lisa via de podcast.

Podcast 4 in Gesprek met Phillipa Dijkman over haar ervaringen met online onderwijs en de kansen richting blended learning  

“De effectiviteit van het werken in kleinere groepjes is veel groter''

Philippa Dijkman is docent bij de afdeling entree in Emmeloord. Met haar ga ik gesprek over de ervaringen met betrekking tot online onderwijs tijdens de eerste lockdown (corona crisis). Phillipa geeft aan dat ze een echte mensen-mens-docent is. De strakke les met een gelikte PowerPoint is niet haar ding. Ik ga met haar in gesprek omdat ze moeite heeft met digitale didactiek. Haar inzichten kan de organisatie helpen bij het inrichten van trainingen op het gebied van digitale didactiek. Daarnaast heeft ze tijdens  de corona crisis veel ervaringen opgedaan met digitale didactiek en ziet ze kansen voor het aanbieden van blended onderwijs. Luister de podcast en lees hieronder de belangrijkste inzichten van het gesprek. 

De aanzet tot de veranderstrategie Design Thinking

De interviews, in de vorm van podcasts, hebben tot verschillende onderzoeksresultaten geleid. Naast interviews, hebben er observaties en gesprekken plaatsgevonden. Deze onderzoeksresultaten geven verschillende inzichten op onderwijskundig en veranderkundig vlak. Op basis van veranderkundig vlak is er onderzoek gedaan naar de trends ten behoeve van innoveren, de ontwikkelingen in de macro, meso en micro context, de verschillende perspectieven op Blended Learning en theoretische inzichten.  De resultaten van deze analyse vormen een fundering voor een passende veranderstrategie om Blended Learning verder te ontwerpen en te ontwikkelen.  In de onderzoeksresultaten zijn resultaten van een eerder ontwikkeld onderzoek meegenomen.  Dit onderzoek bevat relevante voorkennis waarop het huidige onderzoek is verder gegaan. Via de onderstaande knop, is het vooronderzoek te lezen. 

Om Blended Learning meer een plek te geven binnen het onderwijs is er gekozen voor een denkwijze vanuit het sociaal interactief paradigma, waar betekenisgeving van de innovatie centraal staat door ervaringen, feedback, ruimte voor professionele ontwikkeling en autonomie (Van den Berg, 2012).  Dit is vergelijkbaar met de interactieve strategie, waarbij docenten in eigenaarschap vorm geven aan innovatie. Omdat ICT in het onderwijs, volgens de opgedane inzichten, vragen om een deels centraal gestuurde aansturing, zal deze strategie een mix zijn tussen de interactieve strategie en de programmatische strategie. Dit is een strategie waarin docenten naast autonomie ook deels gestuurd worden vanuit een heldere structuur (Boonstra, 2005).  Een aanpak die past bij de verschuiving van het machtsparadigma naar de co-creatie paradigma waar kennis ontstaat in samenwerking met anderen (Jansen & Pieters, 2019). Vanuit de contextanalyse en de ontwikkelde strategie zijn een aantal speerpunten beschreven. Deze speerpunten vormen een fundering voor het vervolg van de interventies:

 1. Geef docenten tijd en ruimte om ervaringen op te doen met Blended Learning en begin klein.  Door het opdoen van ervaringen zetten docenten ICT bewuster in tijdens de les.  Gewenste verandering bereik je niet door confrontatie of met woorden, maar door het zoeken van verbinding, feedback, dialoog en samenwerking.
 2. Door autonomie worden onderwijsvernieuwingen niet altijd geëvalueerd. Constante evaluatie met eindgebruikers is belangrijk. 
 3.  Creëer een centrale, verbindende partij en ga de dialoog aan over een eenduidige visie op Blended Learning om dubbelzinnigheden te voorkomen.  Behoudt hierin autonomie voor teams. 
 4. Geef docenten een houvast en schep heldere verwachtingen door het ontwikkelen van een competentieprofiel om zo deskundigheid in teams te verhogen.
 5. Om terugval in oude patronen te voorkomen is het van belang om verwachtingen op het gebied van Blended Learning uit te spreken en hierin de acceptatie uit te spreken dat het vernieuwingsproces wordt aangegaan.
 6. In een dynamische, snel veranderlijke context en een snelle informatiestroom is het van belang om een lerende cultuur te ontwikkelen waarbij normatieve professionals vanuit een autonome houding zelf keuzes kunnen maken en betekenis kunnen geven aan goed onderwijs.

Vanuit een gekozen strategie waarin dialoog, verbinding, betekenis van mensen centraal staat en verandering in een dynamische context plaatsvind,  is de methode Design Thinking een passende aanpak. In de cyclische aanpak staat de definiëring van het probleem centraal, wordt er onderzoek gedaan naar het probleem, er worden ideeën aangedragen die mogelijke oplossingen brengen voor het probleem, en de uiteindelijke oplossingen worden getest.

Er staan een aantal aspecten centraal in het Design Thinking proces (Mulder, 2018): 

 1. Empathize, op een emphatische  manier in gesprek om de behoefte te achterhalen. 
 2. Define, analyseer de problemen. 
 3. Ideate, met elkaar in gesprek gaan over de mogelijke ideeën. 
 4. Prototype, het idee uitwerken. 
 5. Testing, evalueren van het idee. 
Binnen de Digitale Proeftuin zal dit een cyclische aanpak zijn. Om tot deze strategie te komen is er namelijk al gebruik gemaakt van deze methode. Met name fase 1 & 2 uit de innovatiestrategie zijn al aan bod gekomen tijdens de interviews, podcasts,  observaties, gesprekken en inzichten uit de literatuur. Daarnaast is de context zeer divers en dynamisch met veel verschillende partijen wat vraagt om een constante afstemming tussen alle betrokkenen. Ook op basis van de opbrengsten tot nu toe,  zal dit model op een cyclische manier verder aan bod komen en later worden geëvalueerd op deze aanpak. Via de onderstaande knop wordt de aanzet tot de innovatiestrategie onderbouwd in de vorm van een contextanalyse.  

''Digitale technologie biedt geheel nieuwe antwoorden op de vraag wat mensen leren, hoe ze leren en waar en wanneer ze leren"
(OECD, 2020)

Onderwijskundige bouwstenen Blended Learning

Naast de veranderkundige inzichten en de gekozen innovatiestrategie, zijn er onderwijskundige principes nodig om de verdere ontwerpsessies (interventies) te bepalen. Uit veranderkundige inzichten bleek behoeften te zijn naar een eenduidige definitie en een soort “houvast” om verder te kunnen professionaliseren in Blended Learning met betrekking tot flexibel onderwijs. Uit het rapport “docenten professionalisering in de Corona crisis” blijkt dat docenten andere opvattingen en overtuigingen hebben gekregen door de ervaringen van online onderwijs. Op vier punten is deze verandering te zien: de pedagogische en didactische rol van de docent, zelfregulerende vaardigheden van studenten, de mogelijkheden tot differentiatie, en de pedagogische relatie tussen docent en student.  Om dit verder te continueren is, zoals we concludeerde vanuit de contextanalyse, behoefte aan professionaliseringsactiviteiten, kennisdeling en het versterken van de dialoog over dit onderwerp binnen de onderwijsteams (Hagedoorn, M., & Hanekamp, M. (2020). Vanuit de inzichten uit de contextanalyse en de bovenstaande gedachtes, is er een onderwijskundig ontwerp ontstaan waarin er wordt ingezoomd op het ”European framework for digitale competences” , het playbook Blended Learning in combinatie met het 4ICD model en de rol van de zelfregulerende student en de docent als begeleider van het leerproces. Klik op onderstaande button voor het onderwijskundig ontwerp. 

 

Onderbouwing onderzoeksmethodologie

De uitkomsten van de contextanalyse en het theoretische kader hebben geleid tot twee ontwerpen: innovatiestrategie en een onderwijskundig ontwerp. Vanuit de contextanalyse is er gekozen voor een innovatiestrategie passend bij de principes van een interactieve & programmatische strategie. Een aanpak waarbij docenten in de vorm van co-creatie en een deels gestuurde aanpak aan de slag gaan met innovatie. Deze keuze heeft zijn uitwerking op het ontwerpen van de onderzoeksfilosofie en de inrichting van het onderzoeksproces. Betekenisgeving, aangaan van de dialoog, het opdoen van ervaringen, voorkomen van dubbelzinnigheden, uitspreken van verwachtingen en het creëren van een lerende cultuur staan hierbij centraal en passen bij de bovengenoemde strategieën. Deze aanpak past bij de sociaal constructivistische kijk op onderzoek (Interpretivisme) waarbij de betekenisgeving en begripsvorming centraal staat. De fasen van Design Thinking geven vanuit een empathische aanpak vorm aan die betekenisgeving. Via de bovenstaande button wordt de onderzoeksmethodologie, het bijhorende proces en de interventies (stappen Design Thinking) verder onderbouwd.

Ontwerpsessies Digitale Proeftuin

Binnen de organisatie begeleidt FP-Design sinds september, 2020 initiatieven op het gebied van Blended Learning. Er zijn verschillende initiatieven, waaronder ook Emmeloord op de Kaart. Emmeloord op de Kaart is een verandertraject waarbij teams ruimte krijgen voor onderwijsinnovatie op het gebied van flexibilisering. Vanuit Emmeloord op de Kaart is team Uiterlijke Verzorging (UV) bezig met het herontwerpen van het huidige onderwijs naar een concept waarbij leertechnologie en zelfregulatie van studenten centraal staat. Dit ontwerp is afgeleid van de eerder opgenomen podcast met Lisa Jansma van UV Leeuwarden. Binnen Team UV zijn er verschillende (online) ontwerpsessies georganiseerd. Deze bestond uit een startsessie, een ontwerpopdracht en een tweede sessie waarbij er nagedacht werd over een visie op onderwijs. Via de onderstaande button is de onderbouwing te vinden van hoe de verschillende ontwerpsessies tot stand zijn gekomen. 

Podcast 5 de eerste kennismaking met blended learning 

De eerste ontwerpsessie met team Uiterlijke Verzorging

In de eerste ontwerpsessie stond de kennisdeling met betrekking tot Blended Learning centraal. Maar allereerst zijn we in gesprek gegaan over de urgentie van Blended Learning. Waarom zou het een oplossing kunnen zijn voor het probleem? Hoe wordt dat in het team gezien? Wat zijn de uitdagingen en waar loopt het team tegen aan? Na het gesprek heeft het team kennis gemaakt met het Playbook voor Blended Learning. Dit om een beeld te geven hoe leertechnologie een rol kan spelen in het ontwerpen van flexibel onderwijs. De resultaten van de eerste ontwerpsessie zijn verwerkt in deze Padlet en terug te beluisteren via de onderstaande podcast. 

Podcast 6 aan de slag met het playbook Blended Learning

De tweede ontwerpsessie met team Uiterlijke Verzorging

Ter voorbereiding op de tweede sessie is het team aan de slag geweest met het ontwerpen van een eigen Blended Lesontwerp. Dit met als doel om om ervaring op te doen met de principes van Blended Learning. Daarnaast hebben ze kennis gemaakt met het onderwijsconcept van UV Leeuwarden door te luisteren naar de podcast met Lisa Jansma. Tijdens de sessie stonden deze twee impulsen centraal en zijn we in gesprek gegaan over de voorwaarden om tot verandering te komen, de ervaringen met betrekking tot het maken van een Blended Lesontwerp en de mogelijke vervolgstappen. 

Bevindingen

Door een constante en versnelde informatiestroom lijkt er een toenemende behoefte aan flexibilisering in de maatschappij. Het onderwijs krijgt te maken met verschillende soorten doelgroepen en verschillende behoeftes. Door de constante vernieuwing is er een vraag naar het ontwerpen van onderwijs waar men een leven lang kan leren. Ook vragen verschillende digitale ontwikkelingen om een mentale flexibiliteit onder studenten. Studenten van nu krijgen te maken met complexe uitdagingen en zullen zich constant moeten aanpassen aan vernieuwingen in de maatschappij. 

Het onderwijs heeft in 2020 dankzij de corona crisis plots ervaring opgedaan met het verzorgen van online onderwijs. Deze periode heeft ervoor gezorgd dat de opvatting over hoe onderwijs zou kunnen zijn is veranderd. Binnen ROC Friese Poort zijn teams zoekende naar de vraag hoe ze het onderwijs flexibel kunnen ontwerpen. Vanuit de vestiging Emmeloord zijn verschillende onderwijsteam onder de noemer “Emmeloord op de Kaart” een zoektocht gestart naar het flexibiliseren van het onderwijs. Sinds september 2020 begeleidt projectgroep FP-Design de stap naar flexibel onderwijs vanuit een specifiek invalshoek waarbij leertechnologie centraal staat. Dit wordt ook wel Blended Learning genoemd, oftewel een optimale mix tussen fysiek en online onderwijs. 

Vanuit dit onderzoek is er gekeken naar de combinatie tussen flexibel onderwijs en leertechnologie. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag ontstaan: op welke wijze draagt Blended Learning bij aan het flexibiliseren van het onderwijs? Vanuit deze vraag is er een verkenning ontstaan naar veranderkundige inzichten, onderwijskundige inzichten en ontwikkelingen op micro, meso en macro vlak. Dit met als doel om een onderwijs- en veranderkundig model te ontwikkelen voor onderwijsteams om Blended Learning meer eigen te maken. Hierbij is gebruikt gemaakt van de methode Design Thinking waarbij er eerst gesprekken zijn gevoerd met belanghebbenden, om op die manier de uitdaging en de context in kaart te brengen, een aanpak te ontwerpen en om de uiteindelijke ontwerpen te testen in onderwijsteams. Bekijk hier de resultaten van het onderzoek en de mogelijke vervolgsessies.

keyboard-5017973_1920

In de spiegel

In mijn reflectie blik ik terug op vier leeruitkomsten: veranderen, ontwerpen, onderzoeken en reflecteren. Als basis van mijn reflectie gebruik ik het PI-Model. Het model richt zich op wie jij bent als professional.  Waar je goed in bent, waar je passie ligt en daar verbinding mee blijft maken. Het verkennen en expliciteren van je professionele identiteit , geeft je houvast wie je bent in je werk, wat bij je past en wat jou kleur geeft.  Hierbij staat de vraag centraal wanneer je het als professional goed doet en het goede doet.  Aan de hand van het model kijk je naar de relatie met de buitenwereld: je collega’s, je organisatie en de maatschappij (Ruijters & Simons, 2015). Via een interactieve mindmap neem ik je mee in mijn leerverhaal en beschrijf ik waar mijn leerdoelen liggen en welke vervolgstappen eventueel gemaakt kunnen worden. 

Literatuurverwijzingen